Maak van wet-Major geen lege-doos-Major

Handen af van de wet-Major! Een grote groep dokwerkers komt naar de gemeenteraad van 28 september naar aanleiding van de steunmotie PVDA-gemeenteraadslid van Peter Mertens voor hun statuut. Het is belangrijk om als stad Antwerpen een duidelijk standpunt in te nemen voor de volledige wet-Major en niet de lege doos die men ervan wil maken. Lees hier de tussenkomst van Peter Mertens.

Tussenkomst Peter Mertens wet-Major gemeenteraad Antwerpen 28 september 2020

De gemeenteraad van Antwerpen kent een lange traditie om haar stem te laten horen als het gaat om het dossier havenarbeid.

Bijvoorbeeld begin 2002 werd hier – op voorstel van onder andere Kathleen Van Brempt – unaniem een motie gestemd in solidariteit met de havenarbeiders tegen de Port Package richtlijn over liberalisering van de havenarbeid, die toen voorlag in het Europees parlement.

Het is ook logisch dat wij debatteren op de gemeenteraad over havenarbeid, zelfs al is het geen lokale bevoegdheid.

Het is logisch dat het bestuursakkoord hierover standpunt inneemt.

We beseffen ongetwijfeld allemaal dat onze haven van Antwerpen een wereldstad maakt. En zonder de dagelijkse inzet van de havenarbeiders zou die haven niet kunnen draaien.

Het negatief advies van de advocaat-generaal van het Europees hof van Justitie is de afgelopen weken hard aangekomen bij onze havenarbeiders. Ze zeggen: “Wij zetten ons extra in tijdens de coronacrisis. We werden tot helden uitgeroepen. En wat krijgen we nu? Stank voor dank.”

De voorliggende motie is een oproep aan alle gemeenteraadsleden: Wij hebben niet de bevoegdheid om tussen te komen in een rechtszaak. Er zal veel meer nodig zijn om tot een goede afloop te komen. Maar als gemeenteraad van een havenstad hebben wij wel een moreel gezag dat we in de weegschaal moeten gooien. Laat ons een signaal sturen dat kan weerklinken tot in de hoogste echelons. Wij hebben dat gedaan in 2002, unaniem. We kunnen dat vandaag opnieuw doen.

Waar gaat het om?

Iedereen weet dat de familie Huts en haar bedrijf Katoennatie, samen met een klein aantal havenbedrijven al jarenlang oorlog voeren tegen de wet-Major, het statuut van onze havenarbeiders. Huts en co startten onder meer een procedure bij de hoogste Belgische rechtbanken om de hervorming van 2014-2016 te laten vernietigen. Op hun beurt schoven de rechtbanken de hete aardappel door naar het Europees Hof van Justitie.

Meestal volgt het arrest van het Europees Hof een voorbereidend advies, opgesteld door een “advocaat-generaal”. Die zet nu de aanval in op twee cruciale pijlers. Ten eerste op het poolsysteem. Een havenwerkgever moet erkende havenarbeiders uit een pool aanwerven en kan bijvoorbeeld geen beroep doen op interimkantoren. Dat is een garantie op goede sociale bescherming. En ten tweede op de vakbonden die samen met de werkgevers de erkenningsprocedures van havenarbeiders organiseren.

In woorden is zowat iedereen het eens dat ‘de wet-Major’ moet behouden blijven. Maar de enen willen de wet-Major écht behouden, de anderen willen de wet-Major uithollen. Maar als je het poolsysteem en de vakbondsinspraak uit de wet-Major haalt, dan blijft er geen wet-Major meer over maar wel een Lege Doos Major.

Wat is het succesverhaal van het systeem dat we allen kennen onder de naam van wet-Major? Het garandeert goede evenwichten tussen flexibele inzet en sociale bescherming, tussen productiviteit en veiligheid.

Wanneer sommigen – ook hier aanwezig – denken te moeten ‘sleutelen’ of ‘moderniseren’ aan de wet-Major door een van deze 2 raders (poolsysteem en vakbonden) uit de machine te halen, dan zet je het systeem op losse schroeven. Dan geraken de evenwichten uit balans. Dan zet je de deur open voor sociale dumping. De werktevredenheid, de productiviteit, de veiligheid,... van onze havenarbeiders zal dalen. Er is een link tussen goede bescherming en respect voor de arbeid van de dokwerkers die elke dag de haven groot maken.

Wanneer men de vakbonden uitsluit en de interimkantoren vrij spel geeft in de haven, dan wordt erkende havenarbeid, en dus de wet-Major, een lege doos. Dan wordt de haven terug de sociale jungle die ze ooit was. En dat willen we niet.

 

Vandaar onze motie omdat het hoog tijd is voor de Antwerpse gemeenteraad om kleur te bekennen en om als één man achter onze dokwerkers te gaan staan

MOTIE

Ondersteunen van het statuut van de havenarbeiders

Toelichting

Omdat:

  • De haven van Antwerpen van vitaal belang is voor onze stad,
  • De havenarbeiders een cruciale rol spelen om de haven te doen draaien,
  • Zij alle respect en steun verdienen voor hun inzet tijdens de Corona-crisis,
  • Hun statuut goede evenwichten garandeert tussen flexibele inzet en sociale bescherming, tussen productiviteit en veiligheid. De specifieke arbeidsorganisatie via erkenning, één poolsysteem, met sterke rol van de vakbonden speelt hierbij een belangrijke rol. De ontmanteling ervan zou de deuren openzetten voor sociale dumping.
  • Het stadsbestuur zich in haar akkoord (punt 427 en 428) engageert ‘om zich in te spannen waar ze kan om met alle betrokken overheden, stakeholders en sociale partners de werking van de haven nog te verbeteren’ en ‘in de haven streeft naar een dynamische arbeidsorganisatie binnen het het kader van de wet-Major’
  • Er juridische procedures lopen die het statuut van de havenarbeiders in gevaar brengen,

 

Vraagt de Gemeenteraad het college om:

een brief te sturen aan de procederende partijen, zijnde Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV, Middlegate Europe NV, Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) CVBA, MVH Logistics en Stuwadoring BV, waarin het college de bovenstaande argumenten bepleit en daarom vraagt om de juridische oorlog te stoppen en te kiezen voor oplossingen met respect voor zij die de haven van Antwerpen doen draaien.