PVDA lanceert vijf concrete corona-voorstellen in begrotingsdebat

Op de gemeenteraad van komende maandag staat de aanpassing van het meerjarenplan op de agenda. De budgetwijziging werd voorbereid voor de coronacrisis uitbrak en het document houdt dus geen rekening met de nieuwe situatie. Ondertussen besloot het stadsbestuur een corona-compensatiefonds van 50 miljoen aan te leggen voor zelfstandigen en ondernemers. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders vindt dit bedrag onvoldoende: “Op een totale jaarlijkse uitgave van 2,4 miljard is 50 miljoen een peulschil. We hebben geen nood aan een kleine corona-pot om snel over te kunnen gaan naar business as usual. De PVDA stelt voor om lessen te trekken uit de crisis en vijf concrete maatregelen te nemen die de verhoogde sociale noden aanpakken: Geef corona-armoede geen kans, zorg voor een zomer dichtbij huis in de districten, maak van de nood aan kleinere klassen een deugd, stap af van de grootschaligheid in de ouderenzorg, en voorzie gratis internet in onze smart city."

Geef corona-armoede geen kans

De armoede is in Antwerpen tegen een recordtempo aan het toenemen. Er is een verdubbeling van het aantal nieuwe OCMW-aanvragen, er zijn lange wachtrijen aan de voedselhulp en aan de uitbetalingsinstellingen. Vele Antwerpenaren hebben recht op een tegemoetkoming en ondersteuning, maar maken er geen gebruik van.

Mie Branders: “De stad moet nu werk maken van de proactieve aanpak die ze beloofde in haar bestuursakkoord. Ga op zoek naar de mensen die in de problemen komen en help hen hun rechten uit te putten. Richt laagdrempelige wijkpunten op waar mensen met hun problemen en paperassen naartoe kunnen om hen te helpen.”

Zorg voor een zomer dichtbij huis in de districten

“De districten zijn het bestuur het dichtst bij de burger en gaan in deze crisis een belangrijkere rol moeten spelen”, vindt Branders. “Door deze zomer vele kleine, buurtgebonden evenementen te plannen. Door extra buitenactiviteiten voor kinderen te organiseren na de lange lockdown. Door de proactieve zorg naar senioren die opgestart werd, structureel in te bedden in het buurtweefsel met vele vrijwilligers. Door te investeren in een vernieuwing en een vergroening van het openbaar domein. Dit vereist naast een mentaliteitsverandering bij de districtsbesturen, ook extra middelen om dit te kunnen waarmaken.”

Stap af van de grootschaligheid in de ouderenzorg

De coronacrisis heeft aangetoond dat grootschaligheid bij WZC’s niet meer houdbaar is. We moeten terug naar kleinere woonvormen, liefst ingebed in de wijken. De efficiëntie van de schaalgrootte weegt niet op tegenover het verlies van nabijheid en menselijkheid.

“De ouderenzorg van de toekomst zal kleinschalig, buurtgebonden en ook pro-actief zijn. Commercialisering en grootschaligheid behoren tot het verleden.” zegt Branders. “In Denemarken vertrekt de zorg vanuit de wijken. Een zorgpost in elke wijk heeft contact met de ganse wijk en vindt proactief waar er zorgnoden zijn. Bij ouderen, bij gezinnen, bij alleenstaanden, bij mensen met een beperking.”

Smart city begint bij gratis internettoegang voor iedereen

De coronacrisis maakt duidelijk hoe afhankelijk we zijn van de digitale wereld. Je naasten kunnen videobellen, les volgen of de huistaken voor de school maken, nieuwsberichten op de voet volgen of herbekijken,... “Internettoegang is een basisbehoefte geworden, maar vele stadsbewoners zijn er van af gesloten door de hoge kostprijs. Niet alleen is er de aankoopprijs van toestellen zoals smartphones, tablets en laptops, maar ook de abonnementen vormen een groot struikelblok”, weet Mie Branders.

“We stellen voor dat dit stadsbestuur mee het voortouw neemt in het omvormen van de stad tot een volledige gratis Wifi-zone. De stad Antwerpen gaat contracten aan met de providers om het aanwezige internet maximaal en veilig open te stellen aan de hele bevolking en waar nodig investeert ze zelf in de nodige infrastructuur.”

Maak van de nood aan kleinere klassen een deugd

Vanaf volgende week moeten de klassen opgedeeld worden in groepen van 14 leerlingen om de social distancing te kunnen bewaren. “Tegelijkertijd is er een grote bekommernis omdat de soft lockdown van de afgelopen maanden de ongelijkheid in het onderwijs enkel heeft versterkt. Om die ongelijkheid en de grote uitstroom van jonge leerkrachten tegen te gaan stelt de PVDA voor om het komende schooljaar een proefproject op te starten met kleine klassen van leerlingen. Onderzoek toont aan dat dit leerwinst en betere resultaten oplevert, vooral bij leerlingen van lagere sociaaleconomische afkomst.”

Investeren versus besparen op werkingsmiddelen: een valse tegenstelling

Burgemeester De Wever promoot de Antwerpse begroting als het model voor de federale regering tegen de economische crisis. Je moet investeren om de economie aan te zwengelen, maar tegelijk moet je besparen op je werkingsmiddelen. Een ‘ongemakkelijke waarheid’, volgens de burgemeester.

“Het is een valse tegenstelling” zegt Mie Branders. “Een goede dienstverlening garanderen van stedelijk personeel met correcte arbeidsvoorwaarden, dat is investeren in mensen. Investeren in mensen die de stad groot maken en het beste geven van zichzelf gedurende de coronacrisis, door bijvoorbeeld vrijwillig te gaan helpen bij assistentiewoningen of triageposten. De besparing van 105 miljoen op personeel moet teruggedraaid worden en ook het stadsbestuur moet durven kijken naar de zwaarste schouders om een bijdrage te leveren. Onnodige uitgaven zoals een cruiseponton van 17 miljoen en een dure verbrandingsoven van 175 miljoen euro moeten niet gemaakt worden. Dat is de ‘ongemakkelijke waarheid’”.


Perscontact:
Mie Branders