Peter Mertens interpelleert schepen Koen Kennis over zijn mandaten bij InterRegies en Intermixt

Interpellatie Peter Mertens aan schepen Koen Kennis (gemeenteraad 20 februari 2017), over het mandaat bij Inter-Regies en over de vergoedingen bij Intermixt.

Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro voor 10,4 voltijdse personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA. “Dat is meer dan 200.000 euro per voltijds personeelslid, maar wat zij daar precies uitsteken, is helemaal niet duidelijk”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. De PVDA stelt zich vragen bij de werking van Intermixt en vraagt volledige transparantie over deze weddes. Ook wil de PVDA dat er een einde komt aan de royale bestuursvergoedingen die uitgekeerd worden aan meer dan 60 politici die vertegenwoordigd zijn in diverse raden en comités binnen Intermixt.

Uit de jaarrekeningen van de superkoepel Intermixt blijkt dat er voor 8 voltijdse en 4 deeltijdse personeelsleden (voor een totaal aan 10,4 VTE) jaarlijks maar liefst 2,1 miljoen euro wordt uitgetrokken. Dat is een gemiddelde van meer dan 200.000 euro per voltijds personeelslid, voor een stichting waarvan de rol niet geheel duidelijk is. De koepel Inter-Regies is quasi hetzelfde als Intermixt, met het verschil dat Inter-Regies ook kabelmaatschappijen omvat maar zich beperkt tot publiekrechtelijke instanties (dus geen privémaatschappijen, die wel bij Intermixt zitten). De PVDA merkt bovendien op dat Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) zijn mandaat in Inter-Regies CVBA niet opnam in het overzicht dat hij zelf publiceerde op de website website www.metkennisvanzaken.be.

“Wat zeker is, is dat minstens 60 politici vertegenwoordigd zijn in allerhande raden en comités van Intermixt, en nog eens 40 mandaten bij Inter-Regies”, aldus de PVDA. “Wat veel veel minder duidelijk is, is wat ze daar precies uitsteken, en waarom er zo’n exuberante weddes en vergoedingen uitgekeerd worden worden.” De PVDA eist dat alle mandaten, vergoedingen en vermogens van alle politici bekend worden gemaakt. Ook wil de PVDA dat als blijkt dat er onterechte of buitensporige vergoedingen toegekend werden, deze teruggestort worden naar de stadskas voor projecten tegen energiearmoede.

Om duidelijkheid te krijgen over het mandaat bij Inter-Regies en over de vergoedingen bij Intermixt, diende Peter Mertens intussen een interpellatie in aan schepen Koen Kennis, die behandeld zal worden op de Antwerpse gemeenteraad van 20 februari 2017.

Interpellatie Peter Mertens

Beste schepen,

U hebt naar eigen zeggen geen enkel probleem met transparantie, en daar zijn we blij mee.

Op uw website www.metkennisvanzaken.be publiceert u een overzicht van uw mandaten. Ik heb daar een vijftal vragen bij, in de hoop dat u zelf de lijn van transparante communicatie daarover wilt doortrekken.

  1. Bij de lijst van mandaten die u hebt doorgegeven hebt u twee functies niet opgenomen.
    • De functie bestuurder bij Inter-Regies CVBA is niet opgenomen. Inter-Regies is quasi hetzelfde als Intermixt, met het verschil dat Inter-Regies ook kabelmaatschappijen omvat maar zich beperkt tot publiekrechtelijke instanties (dus geen privémaatschappijen, die wel bij Intermixt zitten). Nergens zijn de vergoedingen te vinden, maar er zitten wel maar liefst 40 bestuurders bij. Hoe komt het dat die functie niet is opgenomen? Kan er klaarheid worden gebracht over de eventuele vergoedingen?
    • Het mandaat als bestuurder bij Telenet Vlaanderen NV. Dat mandaat is volgens onze informatie gestopt in februari 2016. Maar moet natuurlijk wel opgenomen worden in het aanslagjaar 2015, waarvan u de lijst publiceert. Waarom is dat mandaat niet opgenomen in de lijst die u doorgaf? Uit de jaarrekening moet blijken dat u daar 2.000 euro bruto per jaar verdiende (blz 22). Klopt dat bedrag?
  2. Deze week maakte u bekend dat u bij Intermixt een forfaitaire vergoeding kreeg van 22.000 euro per jaar. In 2015 liet u weten dat u bij Intermixt maar één keer om de twee maand vergadert (Gazet van Antwerpen, 18 augustus 2015, blz. 15: “Het is niet dat ik daar elke dag mee bezig ben”). Voor één vergadering om de twee maand betekent dat een een bedrag van €3.667 per vergadering. Veel mensen moeten twee maanden voltijds werken voor het bedrag dat u op één vergadering opstrijkt. Hoe staat u tegenover dit soort bedragen?
  3. Wanneer wij als PVDA-mandatarissen via de openbaarheid van bestuur probeerden inzage proberen te krijgen in de mandaten en vergoedingen bij Intermixt, krijgen wij als antwoord: “Intermixt is door zijn statuut niet onderworpen aan de openbaarheid van bestuur.” En verder: “Wij menen dat de privacy van onze leden moet gerespecteerd worden en wij zijn dan ook niet gemachtigd u de vertrouwelijke gegevens van onze bestuurders mede te delen.” Ook in de jaarrekeningen van Intermixt zijn geen gegevens opgenomen over de vergoeding van bestuurders en zaakvoerders, nochtans een wettelijke vereiste. Bovendien dateert het laatste jaarverslag van Intermixt ondertussen al van 2011. Kan u klaarheid verschaffen in de redenen waarom de openbaarheid van bestuur hier niet zou gelden? En waarom het laatste jaarverslag van 2011 dateert?
  4. Uit de jaarrekeningen van de superkoepel Intermixt blijkt dat er voor 8 voltijdse en 4 deeltijdse personeelsleden (voor een totaal aan 10,4 VTE) jaarlijks maar liefst 2,1 miljoen euro wordt uitgetrokken. Dat is een gemiddelde van meer dan 200.000 euro per voltijds personeelslid. Opvallend: geen enkel van die 12 personeelsleden staat in de jaarrekening aangegeven als directiepersoneel. Het gaat om 12 bedienden. Kan u aangeven wat deze mensen precies als taakomschrijving hebben, en welk werk zulke exorbitante lonen voor een bediende-functie kan verantwoorden?
  5. U hebt 40 mandaten, waarvan 17 bezoldigd. U noemt dat zelf “te veel”. Is er volgens u een band tussen het te veel aan mandaten en het feit dat “de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) niet transparant genoeg werkt”, en “niet goed aangestuurd wordt door de Vlaamse overheid.”? Die woorden komen uit een audit van het Rekenhof, in december 2016. U zou geen tijd hebben om naar het directiecomité te kunnen gaan, aldus de audit (blz. 47). Mijn vraag gaat niet over PMV in het bijzonder, dat is Vlaamse materie, maar wel over de vraag of een schepen die daarnaast 40 mandaten invult daarnaast nog echt tijd heeft om deugdelijk te kunnen besturen? Hoe ziet u dat probleem? Hoe wilt u dat op korte termijn oplossen?

Hartelijk dank om open op deze vragen te willen antwoorden, mijnheer de schepen,

Peter Mertens
Fractievoorzitter PVDA in de gemeenteraad van Antwerpen