Skip to content

PVDA, sp.a en CD&V roepen extra districtsraad bijeen over bomenkap Charlottalei

De fracties van PVDA, sp.a en CD&V roepen een extra Antwerpse districtsraad bijeen over de bomenkap in de Charlottalei. Gisteren werd er een schriftelijke vraag gestuurd naar de voorzitter van de Antwerpse districtsraad. De partijen willen langs deze weg het districtsbestuur vragen om de geplande kap uit te stellen en de alternatieve opties te bekijken.

“De volwassen bomen op de Charlottalei zijn te belangrijk om braafjes af te wachten. De luchtzuivering waar deze bomen voor zorgen kan niet ontkend worden. Temeer daar het op zulk een druk verkeerspunt in ons district is. We moeten onze rol als districtsraadsleden hier en nu opnemen.”, stelt Nadine Peeters, fractievoorzitster van de PVDA in de Antwerpse districtsraad.

“Samen met collega’s Chris Anseeuw (sp.a) en Jan Braeckmans (CD&V) stuurden we op 30 augustus een aanvraag naar het district om een extra districtsraad bijeen te roepen” vertelt een gemotiveerde Nadine Peeters. “Tot op dit moment hebben we nog geen antwoord van het districtssecretariaat over de datum waarop deze extra raadszitting bijeen zal komen.”

De bomen van de Charlottalei zijn ondertussen bijna dagelijks in de media geweest. De buurtbewoners hebben op verschillende manieren geprobeerd het districtsbestuur te overtuigen om de volwassen kastanjebomen in hun straat te laten staan. De laatste poging was een kortgeding aanspannen (waarbij de rechter oordeelde dat het district de werken 10 dagen moest uitstellen). De rechter beval een uitstel van 10 dagen. De eerstkomende districtsraad is pas op 18 september.

“Op 23 augustus, vlak voor de uitspraak van de rechter, stuurde ik nog een mail naar de voorzitter en bevoegde schepen van het district met de vraag om de bomenkap uit te stellen. Hierop kwam geen antwoord” vertelt PVDA-fractieleidster in het district Nadine Peeters.

“Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het districtsbestuur toch rekening gaat houden met de vraag van de buurtbewoners en vele anderen uit onze stad. Hoewel de studies die het districtsbestuur liet uitvoeren vooral stelden dat de bomen ziek konden worden van de werken, is men toch al gestart met de werken. Het getuigt alvast van een misprijzen voor de inspraak die hier zowel door de bewoners als door StRaten Generaal als door oppositiepartijen van de districtsraad gevraagd wordt” besluit Nadine Peeters.

Wat leggen we ter stemming op die extra districtsraad?

  1. De districtsraad van Antwerpen vraagt het districtsbestuur om de bomenkap uit te stellen
  2. De districtsraad van Antwerpen vraagt het districtsbestuur om tijdens het uitstel alle alternatieve opties te bekijken zoals:
  3. De studies over de gezondheid van de bomen door de experten die het buurtcomité aanbracht
  4. Een alternatieve heraanleg van de straat waarbij de opties gaan van een loutere renovatie tot een alternatief plan van heraanleg waarbij de bomen gespaard kunnen worden
  5. De districtsraad van Antwerpen vraagt dat het districtsbestuur haar plannen onderbouwt mits een ernstige screening over de te verwachten milieu-effecten

Perscontact
Nadine Peeters