"De Grote Verblinding van De Wever II: nul ambitie en niks sociaal"

In het Plantin & Moretusmuseum stelde Bart De Wever (N-VA) zijn nieuwe bestuursakkoord voor, geflankeerd door de vrouw die 'nooit schepen zou worden onder Bart De Wever', Jinnih Beels (sp.a), en de man die Bart De Wever ‘karakterieel gestoord’ noemde, Philippe De Backer. De linkse partij PVDA lijstte 17 verontrustende pijnpunten op en is vernietigend voor het akkoord.

“De Wever II is voor 95% een verderzetting van De Wever I. Wie iets anders zegt dwaalt. Bij mij heerst plaatsvervangende schaamte te zien hoe weinig de socialisten hebben binnengehaald. Het is De Grote Verblinding van De Wever II.”, zegt PVDA gemeenteraadslid en fractievoorzitter Peter Mertens. “Toon mij één domein aan waar er echt een trendbreuk is. Dat is er niet. Er is geen trendbreuk rond armoedebestrijding, geen trendbreuk rond paaitaksen van projectontwikkelaars, geen trendbreuk rond commercialisering van het Zorgbedrijf, geen trendbreuk rond de afbouw van het stadspersoneel en de dienstverlening. De drijftaks voor het grootbedrijf gaat omlaag, op vraag van VOKA. Jeugdwerkers worden gevraagd om voortaan politietaken te verrichten. De toegang tot het leefloon wordt verstrengd. Syndicale acties in de haven worden moeilijker. Allemaal dingen die de sp.a tijdens de campagne nog hard kritiseerde. Werkelijk, wat is er Bourgondisch aan dit akkoord?”, aldus Mertens.

“Natuurlijk staat er geen ‘firewall’ tussen wat in Brussel gebeurt en wat in Antwerpen gebeurt. Dezelfde partij die federaal een ongeziene haatcampagne opzet, beweert in Antwerpen een ‘verbindende’ partij te zijn. Kom zeg, hoe schizofreen is dat? Dat uitgerekend de sp.a meewerkt aan de normalisering van het N-VA-discours is voor heel velen hard slikken”, zegt Mertens. “Echte socialisten zijn welkom bij de PVDA, om samen een stem te geven aan wie het nodig heeft, en een vuist te vormen tegen het rechtse beleid.”

Zeventien verontrustende punten uit De Grote Verblinding

“Wij hebben 17 punten opgelijst die ons bijzonder verontrusten”, zegt Peter Mertens:

 1. Er is geen ambitie om de kinderarmoede aan te pakken. Er komen geen gratis warme maaltijden op school, nochtans een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat ten minste alle kinderen één gezonde maaltijd per dag hebben. Er komt enkel een onderzoek naar de haalbaarheid van de maatregel. Dat is helemaal wat anders, en dat straalt geen ambitie uit.
 2. Het leefloon wordt voorwaardelijk. Als je je kinderen niet naar de kleuterklas stuurt of wanneer je de inburgeringscursus niet goed volgt, kan het leefloon worden afgenomen. Daarmee gaat het bestraffende armoedebeleid van schepen Fons Duchateau (N-VA) onverminderd voort.
 3. De drijftaks voor de grote bedrijven gaat op de schop, op vraag van VOKA. Ze wordt vervangen door opcentiemen op vennootschapsbelasting, die elke enkele zichzelf-respecterende multinational tot een absoluut maximum zal ontwijken. Nadat alle winsten fiscaal zijn verdwenen gaat dit dus nog weinig opleveren. Wie zal dat gat betalen?
 4. Jeugdwerkers wordt gevraagd om politietaken te doen als “partner in het lokaal integraal veiligheidsbeleid”. Zij moeten “in dat kader aanwezig [zijn] op de straten en pleinen wanneer het nodig is” (sic). Tijdens haar campagne beloofde Jinnih Beels om dat nooit te doen. Nu gebeurt het toch, en daarvoor zal men een beroep doen op “stadsmariniers”. En daarover is het akkoord bijzonder duidelijk: “De stadsmariniers worden rechtstreeks aangestuurd door de burgemeester. Wie 'nee' zegt tegen de stadsmarinier, zegt 'nee' tegen de burgemeester”.
 5. Er wordt niet gegarandeerd dat er veel nieuwe sociale woningen bijkomen, omdat ook “de renovatie” in het aantal is opgenomen. Daar was het vorige stadsbestuur ook al mee bezig, denk maar aan de Arena-wijk. Er komt een conformiteitsattest, maar énkel voor nieuwe woningen. Bovendien worden de controles die nodig zijn voor het bekomen van conformiteitsattesten uitbesteed aan private bedrijven. In plaats van de stedelijke Woondienst te versterken is het ook hier privatiseren wat de klok slaat. Ook om sociale fraude op te sporen ‘bij sociale huurders’ zal beroep worden gedaan op een commercieel bedrijf.
 6. Syndicale acties in de haven worden moeilijker. Op vraag van het VBO en de Duitse chemiereuzen staat in het akkoord dat “de bereikbaarheid van de haven maximaal gegarandeerd moet blijven”. Weliswaar “in sociaal overleg”. Maar de afgelopen jaren betekende dat in de praktijk dat er hard werd opgetreden tegen syndicale acties op de Scheldelaan.
 7. Er wordt met geen woord gerept over de exorbitante toplonen in de autonome stadsbedrijven. Terwijl de stad zwaar bespaart op haar personeel verdienen de CEO’s van het Zorgbedrijf, ZNA, het Havenbedrijf... honderdduizenden euro’s per jaar. Het probleem is al jaren bekend, ook dit stadsbestuur zal die verloningen niet aanpakken.
 8. De zogenaamde “paaitaks” waarmee projectontwikkelaars uitzonderingen op stedenbouwkundige regels kunnen “afkopen”, bijvoorbeeld door het aanleggen van een speelpleintje, blijft behouden. Nochtans had Tom Meeuws die paaitaks hard aangevallen.
 9. De geplande commercialisering van de ouderenzorg van het Zorgbedrijf wordt doorgezet. Nochtans weten we al lang dat private woonzorgcentra slechter scoren omdat ze in de eerste plaats op winst uit zijn. Bewoners krijgen er een rantsoen van 3,5 euro voor drie maaltijden per dag. Tijd voor een babbeltje met de verzorgers is er niet.
 10. Na een besparing van 700 voltijdsequivalenten onder Janssens II en 1.420 onder De Wever I, wordt het stadspersoneel nog verder afgebouwd. In de meerjarenbegroting op het einde van het jaar zal worden vastgelegd hoe die afbouw er juist zal uitzien, maar De Wever verwittigde op de persconferentie reeds dat er “geen taboes worden vooropgesteld”.
 11. Het hoofddoekenverbod, dat mensen niet beoordeelt op hun kwaliteiten maar op de klederdracht, blijft gehandhaafd. Zowel in de stedelijke administratie, maar ook in het onderwijs waarvoor Jinnih Beels naar alle waarschijnlijkheid schepen wordt.
 12. In ruil daarvoor worden praktijktesten ingevoerd, maar die mogen niet bestraffend zijn. Dat betekent dat ze louter symbolisch zullen zijn, als een soort meetinstrument.
 13. De klimaatambitie is eerder beperkt, ondanks de enorme troef van de aanwezigheid van de Antwerpse haven. Pas tegen 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn en in de haven wil men enkel een significante daling realiseren van de broeikasgassen.
 14. De GAS-boetes, die ingaan tegen het systeem van de scheiding der machten, worden verder uitgebreid. Antwerpen rekent op een wetswijziging waardoor in de toekomst ook snelheidsovertredingen en door het rood licht rijden, kunnen bestraft worden door GAS-ambtenaren.
 15. Er komen opnieuw extra camera’s. De Wever blijkt zijn belofte na te komen van het verdubbelen van het aantal camera’s van 500 naar 1.000. Er zullen ook voor het eerst drone-camera’s over Antwerpen vliegen, ook boven woonwijken.
 16. Er komen geen extra wijkagenten. “De wijkwerking is voldoende in aantal maar nog te onbekend” staat letterlijk in het akkoord. Nochtans heeft Jinnih Beels de hele campagne door het tegendeel beweerd. Het enige wat zij heeft kunnen binnenhalen is dat “de spreekuren” beter bekend zullen gemaakt worden en dat onderzocht zal worden of agenten zich niet meer kunnen verplaatsen te voet of met de fiets.
 17. Er komt geen verhoging van de middelen voor de districten. De komende zes jaar zullen districten tevreden moeten blijven met 3 a 4% van het stedelijk budget. Er komen enkele bevoegdheden bij, maar het budget blijft beperkt tot louter alimentatiegeld.

 

Perscontact

Sim Dereymaeker