Dien een bezwaar in tegen het project van de Maritieme Campus Antwerpen

Bezwaarschrift Omgevingsvergunning OMV/2021098517
Aanvrager: NV Real Estate and Leasing Compagnie, De Gerlachekaai 20 te Antwerpen
Ligging van het project: Benzineweg, Petroleumkaai en Solventweg ZN te Antwerpen

Geachte college van Burgemeester en Schepenen,

Ik dien een bezwaar in tegen het project Maritieme Campus Antwerpen van NV Real Estate and Leasing Companie op de BP-site, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen. Ligging project: Benzineweg, Petroleumkaai, Solventweg ZN, 2020 Antwerpen.

Onze stad heeft tijdens de corona-crisis moeten vaststellen hoe belangrijk de schaarse groene plekken zijn voor het welbevinden van haar bewoners. Nog meer dan ooit tevoren moeten parels, zoals de Hobokense Polder gekoesterd en beschermd worden. We hebben dan ook geen nood aan een groot vastgoedproject dat voor 80% omringd wordt door de Hobokense Polder. Het project verkoopt zich als een innovatieve watergebonden onderzoekscampus maar lijkt toch meer te focussen op kantoren, business, bezoekers en evenementen dan op onderzoek.

Dit grootse project wordt gefaseerd ingediend maar is daar niet transparant over. De aanvraag voor een eerste deel met een hoofdgebouw van slechts 46,60 meter valt mooi buiten de HoogBouwNota. De plannen in de eerste vergunningsaanvraag toonden meerdere en hogere torens. Of de bouwheer dit nog van plan is, na een mogelijke aanpassing van het RUP, is nu volkomen onduidelijk.

Het project MER van Blue Gate voorziet in een totale tewerkstelling van 2000-2500 werkplaatsen. MCA voegt hier in een eerste fase 750 werkplaatsen aan toe en laat uitschijnen dat het kan oplopen tot 3000 werkplaatsen. Ten eerste stellen we ons vragen bij deze voluntaristische inschatting van toekomstige werkgelegenheid. Ten tweede zou een dergelijke toestroom van werknemers absoluut ongunstig zijn voor de mobiliteitsstromen én voor het nabijgelegen natuurgebied Hobokense Polder.

De vergunningsaanvrager beweert sterk in te zetten op de modal shift, maar plant toch maar al 724 parkeerplaatsen, waarvan 225 inpandig en 499 “modulair”. De sense of urgency om zo snel mogelijk werk te maken van alternatieve vervoersmodi wordt op die manier gefnuikt. Voor de echte realisatie van de modal shift rekent MCA dan nog vooral op de Stad Antwerpen.

De Hobokense polder is een waardevol natuurgebied. We moeten er de komende jaren alles aan doen om het sterk versnipperde groen in Antwerpen te behouden en te versterken. Als CMB daarmee begaan is, plant ze haar vastgoedproject best op een plek in de haven, niet op een site ingesloten door een natuurgebied. Als de Stad Antwerpen lessen wil trekken uit de corona-crisis, zal ze het moeten opnemen voor het schaarse groen en niet voor de vastgoedprojecten.

179 ondertekenaars, op naar 250!

Je kan helaas niet meer tekenen

De wettelijke termijn voor het indienen van dit bezwaarschrift is verstreken.
Alle ondertekende bezwaarschriften werden reeds ingediend.