2.8 Recht op inspraak, participatie en democratie

2.8 Recht op inspraak, participatie en democratie

Enquête

De 4.704 door de PVDA+ bevraagde Antwerpenaren hebben een vernietigend oordeel over de inspraak van de Antwerpse bevolking. Op de vraag ‘Hoe beoordeel je het gevoerde stadsbeleid op het vlak van inspraak van de bevolking’ dienden de respondenten een score tussen 1 (‘heel slecht’) en 10 (‘heel goed’) te geven. De gemiddelde score op deze vraag was amper 4,39.

Vaststellingen

Eén. Onvoldoende inspraak en participatie.
Ook andere gegevens bevestigen dat oordeel. Zo blijkt uit het rapport van de Vlaamse visitatiecommissie voor centrumsteden dat Antwerpenaren hun stad slechts 2 op 10 geven voor inspraak en participatie. Dat rapport heeft het ook over een ‘zeer duaal beeld’ wat betreft de betrokkenheid bij de stad. Want enerzijds is er een grote bereidheid om deel te nemen aan het beleid en een actieve betrokkenheid bij de buurt, terwijl anderzijds het vertrouwen in het bestuur, de consultatie door het stadsbestuur en de informatie- spreiding over en door het stadsbestuur zeer laag scoren, aldus nog het rapport.

Twee. Top-down communicatie.
Het stadsbestuur probeert zijn beleid te ‘verkopen’ met allerlei feel good verhalen in glossy brochures, stadsmagazines, het internet... Een voorbeeld. Eind oktober 2010 brachten we met de PVDA+ een geheim gehouden verslag uit van de zitting op 2 juli 2010 van het schepencollege. Op die zitting hadden de schepenen het over ‘budgetoptimalisaties’.Waarover ging het? Alle schepenen en hun diensten hadden zichzelf eerder al de opdracht gegeven te besparen op personeel en dienstverlening. Op de zitting van 2 juli 2010 gaven ze zelf aan dat er nog ‘duidelijke onderbouwingen’, lees ‘verhaaltjes’, nodig waren voor een aantal van hun beslissingen. Het schepencollege durfde niet te spreken over ‘besparingen’ al hadden ze er ondertussen al voor gezorgd dat er zo’n 550 personeelsleden minder waren. Het schepencollege ontkende toen ook dat er een verband zou zijn tussen de sluiting van de zeven wijkbibliotheken, de sluiting van de ijspiste Ruggeveld in Deurne, het plan tot privatisering van de kinderboerderij in Wilrijk... Nochtans, in het onderschepte verslag wordt dat allemaal met naam en toenaam, en nog veel meer, vernoemd: het maakte allemaal deel uit van de besparingsronde.

Drie. Geen respect voor de uitslag van het referendum.
Wat de voorbije legislatuur rond de Oosterweelverbinding en Lange Wapperbrug gebeurde, spreekt boekdelen over hoe het stadsbestuur omgaat met de mening en de stem van de Antwerpenaren. In een door acties afgedwongen referendum verwierp 60 procent de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Toch beslisten de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur door te gaan met dat BAM-tracé.

Vier. GAS-boetes tegen politieke manifestaties.
Dat het stadsbestuur niet graag een andere mening hoort, blijkt nu ook uit haar boetebeleid. Ze laat haar ambtenaren en politieagenten boetes schrijven tegen sociale en politieke acties. Zo kreeg PVDA+ dokter Mie Branders een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete) voor een ‘ongeoorloofde manifestatie’ op de Antwerpse Grote Markt. Het ging om een actie van Geneeskunde Voor Het Volk en de PVDA+ voor griepvaccinatie. Ook anderen zoals actievoerders voor Palestina en actievoerders van Occupy Antwerpen ontvingen ondertussen GAS-boetes.

De visie van de PVDA+

Inspraak, bevraging en participatie: dat zet de PVDA+ voortdurend om in praktijk. Zo zijn we deze verkiezingscampagne gestart met onze bevraging van in totaal 4.704 Antwerpenaren en met de elf gespreksavonden in de verschillende Antwerpse districten om de resultaten ervan te bediscussiëren. Daarmee was de basis gelegd van dit verkiezingsprogramma.

‘Straat-raad-straat’ is het basisprincipe van elk PVDA+ raadslid. 
Daarbij brengen onze raadsleden problemen van de straat in de districts-of gemeenteraad. Onze verkozenen gaan op zoek, bevragen de problemen van gewone mensen en mobiliseren hen om druk te zetten. Ze doen het niet in hun plaats, maar doen het samen met de mensen. Deelname als publiek aan de raad en/of terugkoppeling wordt regelmatig georganiseerd en dient voor eventuele nieuwe mobilisatie. Op die manier bouwen we krachtsverhoudingen op die zaken kunnen veranderen. Op die manier nemen mensen hun lot in eigen handen. Op die manier maken de PVDA+ verkozenen dikwijls het verschil.

Wij willen het stedelijk wijkoverleg uitgebreid zien.
Met daarbij speciale aandacht voor participatie van zwakkere wijkbewoners, wijkbewoners die het sociaaleconomisch moeilijker hebben, wijkbewoners met taalachterstand... Dat stedelijk wijkoverleg dient ook mee te kunnen beslissen. Nu blijft alles beperkt tot (gedeeltelijk) informeren en raadplegen.
Wij willen regelmatig wijkfora georganiseerd zien rond bepaalde thema’s. Het komt erop aan wijkbudgetten toe te kennen of uit te breiden. Het komt erop aan bewonersgroepen initiatieven te laten indienen zodat ze er aanspraak op kunnen maken. Een wijkforum met stemrecht van de wijkbewoners dient te beslissen welke initiatieven welk budget krijgen.
Wij willen de deelname van bewoners aan Opsinjoren gepromoot zien. Dat verhoogt de betrokkenheid bij het wijkleven.
Wij willen ondersteuning van de organisatie ‘Antwerpen aan ’t woord’, die participatiemodellen uitwerkt.

Ook de bevoegdheden van de districtsraden moeten uitgebreid worden.
Rond thema’s van hun district moeten de districtsraden meer kunnen wegen op de beslissingen. De budgetten van de districten moeten uitgebreid worden. Zonder geld kan je geen beleid voeren. 

De voorstellen van de PVDA+

  1. Respect voor de uitslag van de volksraadpleging, het BAM-tracé werd weggestemd. Het mag dan ook niet uitgevoerd worden.
  2. Voor het recht op een bindend referendum.
  3. Voor het recht op vrije meningsuiting en het recht op actievoeren, weg met de GAS-boetes.
  4. Agenda en verslagen van het schepencollege, de gemeenteraad, gemeenteraadscommissies, districtsraden, districtsraadcommissies... dienen vrij te raadplegen te zijn op het internet.
  5. Voor een versterking van het stedelijk wijkoverleg met een bepaald beslissingsrecht. Voor het opzetten van wijkfora en de invoering van wijkbudgetten.
  6. Meer bevoegdheden voor de districten.

 

Vervolg:

2.9. Recht op diversiteit

Je kan het hele programma downloaden in PDF formaat: klik hier


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.