2.15 Recht op een groene en milieuvriendelijke stad

2.15 Recht op een groene en milieuvriendelijke stad

Enquête

In onze bevraging kruiste bij het thema groene stad 36,6 procent aan: ‘Meer groen (door de overkapping van de ring, kleine parkjes…)’.

25,5% schoof naar voor: ‘Behoud van het Sint-Annabos, het Noordkasteel en de Wolvenberg’.

19,3% beklemtoonde: ‘Sluiting van de kerncentrale van Doel, zoals gepland’.

En 16,2% gaf aan: ‘Beter onderhoud van het groen’.

Veel mensen snakken naar meer groen, dat wees ook onze bevraging uit. Vooral bij respondenten uit buurten met een hoge bewoningsdichtheid, waar nagenoeg geen groen te zien is. Maar evengoed wordt dit thema aangestipt door mensen die beroepshalve in de stad moeten werken. Veel ambtenaren, bedienden en studenten stippen het thema aan als belangrijk.

Vaststelling

Die grote belangstelling valt samen met de klimaatontaarding die merkbaar wordt voor iedereen. Het weer wordt grilliger, met meer schade bij storm en stortbuien. Wij merken dat de maatregelen van het beleid tegen de klimaatontaarding neerkomen op meer betalen voor de bevolking en royale subsidies voor grote bedrijven. Het zou socialer kunnen. De klimaatontaarding vraagt dringend om collectieve en globale oplossingen Tegen 2020 zou de uitstoot van CO2 (of het equivalent in andere broeikasgassen) met 40 procent verminderd moeten zijn tegenover de referentie in 1990! Maar eigenlijk moet de uitstoot nu al naar omlaag om te voorkomen dat het klimaat verder weg galoppeert.

Antwerpen heeft af te rekenen met drie bronnen van uitstoot die elkaar versterken. De hoge schoorstenen van de grote industrie en hun andere emissies zorgen voor een sterke vervuilende achtergrond over heel de streek van CO2, zwaveloxiden, stikstofoxiden, fijn stof en andere componenten. Dat versterkt het kwalijke effect van het vracht- en autoverkeer. Nagenoeg alle scholen en alle ziekenhuizen maar ook de parken en grote woonblokken liggen in de gevarenzone voor schadelijke vervuiling. De derde, kleinere bron van vervuiling is het lokale autoverkeer en de verwarming van de woningen. Rond de problemen van fijn stof, lawaai en stank is in onze stad een volksbeweging op gang gekomen die wij voluit ondersteunen.

De visie van de PVDA+

Iedereen heeft recht op een aangename leefomgeving met frisse lucht en groen. Meer plantengroei in de stad verbetert de levenskwaliteit omdat het rustgevend is. Het mildert ook de effecten van de klimaatontaarding: onder het bladerdek van bomen is het flink koeler door de verdamping uit de bladeren. Het groen vangt een deel van het zwevend stof en de aerosolen in de lucht op en het tempert het lawaai.

Door stadstuinbouw te bevorderen wordt natuurbeleving terug dichter bij de mensen gebracht.

Het klimaatprobleem heeft te maken met het verbranden van fossiele energiebronnen: petroleum, steenkool, aardgas. Het raakt dus vele aspecten van het leven. Anderzijds is door het verdwijnen van veel natuurlijke groene vegetatie de absorptiecapaciteit voor CO2 en andere vervuilende componenten verminderd.

De stad kan heel wat doen via haar urbanisatieplannen, haar plannen voor mobiliteit, haar afvalverwerking en groenvoorziening. De dienstverlening daar rond moet gratis en toegankelijk zijn.

De stad kan hoge woonkwaliteitsnormen opleggen voor nieuwbouw en voor verhuurde woningen. Zij kan zorgen voor een derdebetalersysteem voor huiseigenaars die het moeilijk hebben om de ingrepen te financieren.

De stad zou de energievoorziening op haar grondgebied in eigen handen kunnen nemen. Ze zou hernieuwbare energie en energiebesparingsmaatregelen algemeen kunnen promoten. Zij kan het voorbeeld geven in haar eigen gebouwen.

De stad kan heel wat doen door betere controle en afspraken met de industrie. Ze kan de best beschikbare technieken promoten en opleggen in haar vergunningsbeleid. De grote industrie in de haven verbruikt meer fossiele energie en water dan het geheel van de stadsbevolking. Daar mag wat meer aandacht naar gaan.

De voorstellen van de PVDA+ 

1. Meer groen:

 • Behoud de stadsparken, offer ze niet op aan uitbreiding van de autostrades: Noordkasteel, Sint-Annabos, Wolvenberg…
 • Overkap de ring, die in de diepte ligt, en overkoepel de autostrades op hoge bermen bij Merksem en Ekeren.
 • Vergroen het straatbeeld door gevelbegroeiing en tegeltuintjes.
 • Maak het bestaand groen toegankelijk. Creëer leuke zithoekjes.
 • Stimuleer de stadstuinbouw op daken en balkons.

2. Woningen:

 • Bepaal minimumkwaliteitsnormen voor nieuwbouw en verhuur.
 • Installeer een adviesdienst van de stad en een derdebetalersysteem voor alle voorgestelde maatregelen.
 • Doe voort met een algemeen isolatieprogramma voor bestaande woningen: daken, muren en vensterglas.
 • Beveel energiezuinige verwarmingstoestellen aan en verwarming van sanitair water met zonneboilers.
 • Beveel groendaken aan, gevelbegroeiing en opvang van regenwater.

3. Afvalverwerking

 • Bouw containerparken uit als een ruime en gratis dienstverlening, met begeleidend personeel. Valoriseer de restafvalstromen.
 • Promoot hergebruik.
 • Maak afvalzakken gratis om zwerfvuil tegen te gaan .
 • Plaats meer openbare vuilnisbakken op plaatsen waar veel volk komt.
 • Geen verdere uitbreiding van afvalverbranding. Maar verplicht hergebruik van afvalstromen door betere keuzes stroomopwaarts in het productieproces.
 • Sluit de Isvagoven in Wilrijk.

 

4. Energiebesparing en uitstootvermindering in de industrie:

 • Maak via het vergunningsbeleid de beste beschikbare technieken verplicht.
 • Veel bedrijven bouwden warmte-krachtkoppelingen voor de gezamenlijke productie van warmte en elektrische stroom. Zij benutten deze warmte in hun productieproces. Hun overschot aan stroom kunnen zij aan het openbaar elektriciteitsnet leveren.
 • Verplicht roetfilters voor vrachtwagens.

 

 

Vervolg:

2.16. Recht op betaalbare energie

Je kan het hele programma downloaden in PDF formaat: klik hier


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.