2.10 Recht op solidariteit met het Zuiden

2.10 Recht op solidariteit met het Zuiden

Vaststellingen

Het uittredende stadsbestuur verhoogde het budget voor ontwikkelingssamenwerking, de subsidiepro- cedures werden verfijnd en er werd werk gemaakt van de ondersteuning van de solidariteitsverenigingen. De bevoegdheid voor ontwikkelingssamenwerking werd duidelijk toegewezen, met een eigen schepen. De samenwerking met de Antwerpse Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (AROSA) – die 80 Noord-Zuidorganisaties uit Antwerpen vertegenwoordigt – werd verder uitgebouwd.

Voor de initiatieven in het Zuiden wordt er samengewerkt met verenigingen uit Antwerpen die een link hebben met Congo, Marokko en Ghana. Zij zetten ontwikkelingsprojecten op in hun land van herkomst. De stad ondersteunt daarbij de praktijkervaring van die lokale organisaties en stimuleert de samenwerking met ngo’s, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, en de hogescholen en universiteiten van Antwerpen. Ook hier worden activiteiten georganiseerd of ondersteund om ontwikkelingssamenwerking in de kijker te plaatsen.

De doelstelling om het budget voor ontwikkelingssamenwerking jaarlijks met tien procent te laten stijgen, zoals het bestuursakkoord vooropstelde, werd echter niet gehaald. De financiële crisis gooide roet in het eten, zegt het stadsbestuur. Maar moet de bevolking in het Zuiden voor deze crisis opdraaien?

Het ontbreekt nog aan informatie aan de bevolking over de activiteiten en over de achterliggende problematiek van armoede, onrecht en uitbuiting. Die info is essentieel om de wereldvisie van de Antwerpenaar te verbreden en te verdiepen. Belangrijke thema’s in verband met de internationale situatie, waar Antwerpen betrokken partij is, worden omzeild. Zoals het gebruik van de haven voor oorlogstransporten naar Irak en Afghanistan. Of het erkennen en ondersteunen van het internationaal recht voor een rechtvaardige oplossing voor Palestina, in een stad met een belangrijk aandeel Arabische en Joodse bevolking.

De visie van de PVDA+

Ontwikkelingssamenwerking: mag het iets meer zijn?

Voor de PVDA+ is ontwikkelingssamenwerking in de eerste plaats een nationale bevoegdheid, waarvoor we blijven eisen dat de federale overheid de wettelijk vastgelegde verplichting nakomt om minstens 0,7% van het bbp uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking.

Maar ook in onze multiculturele stad, waar mensen uit de hele wereld samenwonen, zijn ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit heel belangrijk, omdat ze bijdragen tot een meer open en solidaire samenleving. Daarom moet de stad vasthouden aan de belofte haar budget voor ontwikkelings- samenwerking jaarlijks met minstens 10 procent op te trekken. Die vraag staat ook in het memorandum over het stedelijke Noord-Zuidbeleid dat AROSA opstelde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De PVDA onderschrijft dat memorandum.

Geen oorlogstransporten door de haven.

We pleiten voor een consequent programma om Antwerpen tot Vredesstad te laten uitgroeien. De belangrijke inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking staan haaks op het feit dat de haven een van de grootste draaischijven is van het Amerikaanse leger en de NAVO. De PVDA+ eist dat Antwerpen vervoer van militair materiaal naar oorlogsgebieden verbiedt.

Verzustering met Mariel, Cubaanse havenstad in volle ontwikkeling.

Verdediging van het internationale recht in Israël en Palestina.

Door de aanwezigheid van een grote Joodse en Arabische gemeenschap in Antwerpen is het voor de stad heel belangrijk om consequent het internationale recht te verdedigen tegenover de Israëlische bezetting van Palestina. Een duidelijke stellingname voor het respect voor het Jodendom enerzijds en voor duide- lijke afwijzing van het zionisme anderzijds, kan bijdragen tot een beter samenleven van de verschillende gemeenschappen in Antwerpen. Deze basisopstelling is ook noodzakelijk voor vrede in Palestina. De stad kan hierin een belangrijke bijdrage leveren door de stelling te ondersteunen dat Israël het internationale recht moet respecteren en toepassen: Israël moet de bezetting, de kolonisatie en de afsluiting van de Palestijnse gebieden (de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem) stopzetten.

De voorstellen van PVDA+

  1. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet jaarlijks effectief met 10 procent omhoog.
  2. De communicatie over de Noord-Zuidproblematiek kan beter en actiever.
  3. Stop het vervoer van militair materiaal naar oorlogsgebieden via de Antwerpse haven.
  4. De PVDA+ komt op voor een verzustering met de Cubaanse haven Mariel.

 

Vervolg:

2.11. Recht op een kindvriendelijke stad

Je kan het hele programma downloaden in PDF formaat: klik hier


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.