Gemeenteraad mei : sociale huurwoningen en bedreiging Middenvijver

De dag na de verkiezingen staat de PVDA+ fractie weer klaar om de belangen van de zwaksten te verdedigen. In dit geval: mensen op zoek naar een sociale woning en het waardevolle natuurdomein Middenvijver op Linkeroever.                                                                                                                                                                                     

Sociale woningbouw geen prioriteit, ondanks enorme wachtlijsten
In Antwerpen staan net geen 24.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning. De wachttijd is minstens 3 jaar.  Voor een gezinswoning kan de wachttijd oplopen tot 13 jaar.

Het gaat om gezinnen die stuk voor stuk wachten en hopen op een leefbare, betaalbare en gezonde woning. Momenteel hebben ze die niet. Velen hebben geen goede plek om hun kinderen groot te brengen, om op menswaardige manier te wonen. Een plek waar ze zich goed kunnen voelen, waarvan ze kunnen zeggen : “Ik ben blij dat ik thuis ben”.

Mie Branders is verontwaardigd over het schrappen van 300 geplande sociale woningen op de site Nieuw Zuid.  Het is bijzonder jammer dat dit stadsbestuur ervoor kiest te buigen voor de projectontwikkelaars van Nieuw Zuid en hun winstbejag. Terwijl zovele mensen en kinderen verlangen naar een betaalbare woning, geeft dit bestuur de ontwikkelaar een korting van 300 sociale woningen. Dat zijn 300 woningen waarbij de projectontwikkelaar volop kan gaan voor maximale winst, zonder sociaal oogmerk. Dat zijn weer 300 gezinnen die niet aan bod zullen komen.

In de commissie liet schepen Rob Van de Velde (N-VA) uitschijnen dat de stad geen andere keuze heeft, wegens het arrest van het Grondwettelijk Hof dat enkele artikels uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid schrapte. Dat klopt niet helemaal. In de omzendbrief van minister van wonen Van Den Bossche wordt een heel aantal manieren voorgesteld om sociale woningbouw op te leggen, ook al is het zogenaamd bindend sociaal objectief van de gemeente bereikt. De analyse van de wachtlijsten is hier een belangrijk element. In Antwerpen zelfs een doorslaggevend element. De PVDA heeft al meermaals aangetoond dat de Vlaamse 10%-norm niet kan worden toegepast op grootsteden als Antwerpen. Een blik op de wachtlijsten zegt genoeg.

Het stadsbestuur houdt echter voet bij stuk en is geenszins van plan ernstig werk te maken van het grote tekort aan sociale woningen in onze stad.

Geen festivals op de Middenvijver

Een neveneffect van de ontwikkelingen op Nieuw Zuid is dat enkele muziekfestivals moeten verhuizen. Schepen Van de Velde heeft zonder overleg zowat de slechtst mogelijke plaats uitgekozen: natuurdomein Middenvijver! Ondanks massaal protest van de buurtbewoners en de natuurverenigingen, blijft hij volharden in de boosheid. Inspraak en participatie zijn voor hem totaal overbodig en dus denkt hij alles snel-snel te kunnen regelen zonder transparantie.

Maar alles wordt onthuld, gegeven voldoende tijd. Zo ook het bestaan van een uiterst negatief advies dat door het Agentschap Natuur en Bos werd afgeleverd. Het advies zegt onomwonden dat met de komst van dergelijke festivals de schade aan de natuur dramatisch zal zijn. Bijgevolg mag de stad in geen geval een vergunning leveren.

Schepen Van de Velde heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd het bestaan van dit advies te verbergen. Gemeenteraadsleden die volgens de wet inzagerecht hebben in deze documenten, kregen ze niet te zien.  

Peter Mertens pleit dan ook voor transparantie in de besluitvorming, ook als het om negatieve adviezen gaat. Dit is niet meer dan toepassing van de wet Openbaarheid van bestuur en het gemeentedecreet.

Los daarvan is het de stelling van de PVDA+ dat muziekfestivals welkom zijn in de stad, maar wel op daartoe geschikte locaties. Middenvijver is dit duidelijk niet.