De PVDA-raadsleden op de gemeenteraad van juni

Op de gemeenteraad van juni komen de raadsleden van de PVDA in de kijker met een aantal opgemerkte tussenkomsten. Vooral de discussies over het racisme binnen het politiekorps en de werking van het vreemdelingenloket komen onder de aandacht.

Jaarverslag Kinderopvang

De eerste tussenkomst gaat over de kinderopvang in Antwerpen. Peter Mertens betoogt waarom de PVDA-fractie het jaarverslag 2013 van de Antwerpse Kinderopvang wel zal goedkeuren maar met volgende bedenkingen. De “sanering” van de stedelijke kinderopvang gebeurt op basis van een audit uitgevoerd door KPMG. Deze audit ziet als oplossing voor het nijpende capaciteitsprobleem de private kinderopvang. De PVDA is het hiermee volstrekt oneens: een duurzame en kwalitatieve kinderopvang is beter te organiseren binnen de stedelijke overheid. De kinderverzorgsters zijn professioneel opgeleid en worden verder gevormd tijdens hun loopbaan. Ze genieten werkzekerheid op lange termijn; er is oog voor de pedagogische aspecten van de opvang en de middelen die per kindje besteed kunnen worden zijn ruimer. Het onderhoud van de infrastructuur is professioneel en door de schaalgrootte kan er goed spelmateriaal aangekocht worden. Dat zijn allemaal redenen op vooral in te zetten op de openbare dienstverlening van de stedelijke opvang. Maar het huidige stadsbestuur ziet dit heel anders en wil in de toekomst zoveel mogelijk opvangplaatsen in privé-handen zien. Uiteraard blijven we dit dossier kritisch opvolgen.
 

Racisme politiekorps

De jongste weken stonden de kranten vol met artikels over racistische tendenzen binnen het Antwerpse politiekorps. Allochtone agenten trekken aan de alarmbel, maar voor burgemeester De Wever (N-VA) is er geen vuiltje aan de lucht. Integendeel, toen PVDA-radslid Mohamed Chebaa in december reeds de kat de bel aanbond, sprak de burgemeester over een “klein aantal klachten” en daardoor een “voorbeeldkorps inzake racisme”. Volgens Chebaa is dit een ontkenning van de realiteit: de diverse getuigenissen én het intern racisme-onderzoek uit 2011 tonen aan dat het korps met een ernstig racismeprobleem kampt. Een belangrijk gegeven daarbij is dat er amper allochtonen werken bij de politie. De PVDA-fractie zou graag weten hoe dit precies komt en wat het bestuur er aan wenst te veranderen. Bart De Wever wenst hier echter niet op in te gaan, en geeft een opsomming van alle initiatieven die reeds bestaan om diversiteit binnen het korps te promoten. Het lijkt echter evident dat deze niet volstaan. Mohamed Chebaa werpt zich op als de "racisme-barometer" van de gemeenteraad en zal ook dit dossier de nodige aandacht blijven geven.

 

Digitalisering dienstverlening en e-inclusie

Het huidige stadsbestuur zet in op de “digitale communicatie met de burger”. Hoe langer hoe meer verloopt de communicatie via internet en e-mail. Voor vele Antwerpenaren maakt dit het leven een stukje gemakkelijker. Maar er is een grote groep die hierdoor ernstig in de problemen komt: de mensen die niet goed met computers om kunnen. Dit zijn dikwijls ouderen, anderstaligen, kort-geschoolden en kansarmen. De meest kwetsbare mensen van de maatschappij. Daarom is het middenveld gestart met acties om de aandacht te vestigen op deze onaanvaardbare discriminatie. Digitalisering is goed mits er aandacht blijft voor de mensen die deze trein missen. Het stadsbestuur zegt aandacht te hebben voor het probleem, maar toont zich niet ongerust. Mie Branders (PVDA) was dan ook “erg verontrust” omdat Homans dat niet was.

Werking vreemdelingenloket

Mie Branders diende een interpellatie in over de werking van het vreemdelingenloket. De huidige manier van werken houdt in dat een vreemdeling al minstens drie maand moet wachten voor hij op afspraak mag komen aan het loket. Vervolgens start een ellenlange procedure om aan documenten te raken.  Maar door het (extreem) laattijdig bezorgen van verblijfs- en werkdocumenten, komen mensen gauw in ernstige problemen. Ze kunnen niet werken of verliezen hun job, kunnen zich nergens officieel inschrijven (bank, verzekering, ziekenkas, ...), kunnen geen beroep doen op diensten waarop ze recht hebben, ... Hierdoor komen ze vaak in ernstige problemen terecht. De lijst van onnodige menselijke ellende is lang. Bevoegd schepen Homans (N-VA) antwoordt dat er volgens haar geen problemen zijn en dat ze er dan ook niets aan zal doen.

 

Relocation loket

Mie Branders gaat nog even door op het vreemdelingenloket. Blijkbaar is het voor sommige vreemdelingen helemaal niet zo moeilijk om snel aan de nodige documenten te raken. Wie genoeg geld heeft kan immers gebruik maken van het “relocation-loket”. Dit is een apart loket waar enkel kaderleden van buitenlandse bedrijven gebruik van maken via de inschakeling van een zogenaamd relocation-bureau. Een speedy-pass voor de rijken, zeg maar. Volgens Homans is dit verdedigbaar omdat deze relocation-bureaus met afgewerkte dossiers naar het loket komen, waarmee men niet veel werkt heeft. Maar dit is een vals argument: er zijn talloze vreemdelingen die, al dan niet met behulp van een advocaat, met correcte dossiers naar het loket komen. Zij moeten wel maanden wachten op hun documenten. Deze discriminatie is uiteraard niet aanvaardbaar en de PVDA bereidt alvast verdere stappen in dit dossier voor.